Friday, February 23, 2018

Dana Davidikova - Our Spotlight Pledge at 4500! (Slovakia)

Keď počujem meno Michael Jackson, myslím na krásu, lásku a veľké emócie. Milujem ho pre jeho veľké srdce, charizmu, neodolateľný úsmev a nádherný hlas. Považujem ho za jednu z najväčších hviezd na svete a jedného z najtalentovanejších hudobníkov všetkých čias. Zbožňujem jeho nenapodobiteľný hlas, jeho citlivý prístup k druhým ľuďom a jeho záujem pomáhať tým v núdzi. Je to človek, ktorý oslovil všetky generácie prostredníctvom svojho jedinečného umenia. Bol zvedavý, veľmi učenlivý, veľmi inteligentný a pritom veľmi detský. Je zosobnením čestnosti - bol až bolestne čestný a veľmi zraniteľný. Obdivujem jeho veľkú snahu za mier! Jeho kniha Tanec ako sen hovorí o jeho citlivej duši... Takto ho vnímam, no musela by som napísať celú knihu aby som vysvetlila, aký pocit vo mne vyvoláva.

Je génius, je Kráľ hudby! (Click Read More for full translation!)

A tak touto cestou mu chcem poďakovať za všetky úžasné chvíle, ktoré mi dal svojim umením. Vlastne som vyrástla na jeho hudbe. Jeho pesničky ma vždy podržali v najťažších chvíľach môjho života a do dnešného dňa ma rozveseľujú vždy, keď to potrebujem. Jeho náhlym odchodom zostalo doslova prázdno - veľká diera v mojom srdci ale aj v srdciach miliónov ľudí na svete. Takýto umelec sa narodí len raz za 100 rokov. Michael, ďakujem ti za úžasné roky, počas ktorých si spestril celý môj život.

Projekt na vybudovanie jeho nemocnice je úžasné dielo fanúšikov z celého sveta. Tu vidno veľkú silu Michaelovho odkazu. Preto som tiež prispela, aspoň trošku, k podpore tohto úžasného celosvetového projektu - objednala som si suvenír z MDF obchodu a odoslala svoj sľub o podpore. Dúfam, že uspejete vo vybudovaní tej nemocnice a pomôžete miliónom chorých detí, pretože je to presne to, čo by Michael chcel. Boh vám žehnaj.

(Slovakian to English translation provided by Daria Almasiova)

When I hear the name Michael Jackson, I think of beauty, love and big emotions. I love him for his big heart, charm, irresistible smile and beautiful voice. I consider him to be one of the greatest stars in the world and one of the most talented musicians of all time. I adore his inimitable voice, his caring approach towards other people and his willingness to help those in need. It's a person who has touched the hearts of people of all generations through his unique art. He was curious, he loved to learn, he was very intelligent yet very childlike. He's the embodiment of honesty - he was almost painfully honest, and also very vulnerable. I admire his great desire to bring peace to this world. His book Dancing the Dream tells us about his sensitive soul… That's how I see him, though I would have to write an entire book to describe how I feel about him. 

He's a genius, the King of Music! 

And this way I'd like to thank him for all the wonderful moments he gave me through his art. I grew up listening to his music. His songs have always helped me in the hardest times of my life and to this day his music still cheers me up whenever I need it. His sudden death left so much emptiness in my heart, as well as in the hearts of millions of people all around the world. An artist like that is only born once in a hundred years. He was different than any other artist; he had something that cannot be learnt. Michael, thank you for all the wonderful years during which you've been making my life more beautiful.

The project to build his hospital is a wonderful effort from fans all over the world. Here we can see the power of Michael's legacy. That's why I helped, at least a little bit, to support this amazing worldwide project - I bought a product from the MDF store and pledged my support. I hope that you will succeed in building the hospital and helping millions of sick children, because that's exactly what Michael would have wanted. God bless you.